กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– การประชุมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔

– การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ผ่าน Zoom System 

– เมื่อ 9 มี.ค. 65 เวลา 1300คณะผู้ประเมินภายนอก เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.รร.จปร.และศึกษาสภาวะแวดล้อมภายใน รร.จปร.

– ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ผ่าน Zoom System เมื่อ 20 ม.ค. 65

รับฟังการแถลงผล การประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)เมื่อ 15 ธ.ค. 2564

– รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เมื่อ 1 ธ.ค.2564

– การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. 14 ก.ย. 64
– การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. ผ่าน Zoom System
ภาพกิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
การสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
– แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษ ทบ. ณ ยศ.ทบ.  12 ธ.ค.62  
– กิจกรรมการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © 2022