นโยบาย ระเบียบคำสั่ง

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ปี2561

แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พระราชบัญญัติ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

กฏกระทรวง

–  กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลง 20 ก.พ. 60

กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.๒๕๕๙

– รวม กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม ๒๕๕๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๐

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ

ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2558

– ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ในโรงเรียนทหารบก พ.ศ.2542

 วิทยฐานะ

– พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

SC1. คู่มือดำเนินงาน วฐ.ทบ.(เล่ม 1)

SC2.คู่มือ วิทยฐานะ(สำหรับผู้ประเมิน)

แบบขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน

– แบบเสนอขอรับการประเมิน วิทยฐานะ

แบบรายงานด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน

แบบรายงานด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนวิทยฐานะครูชำนาญการต้นและครูชำนาญการ

 

ข้อบังคับ
– ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาทหาร ว่าด้วยการสมทบและการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยสภาคณาจารย์ สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากต่างประเทศ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2559 

คู่มือ

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คู่มือ นนร.รอ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา รร.จปร.

คู่มือบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. 2551

– คู่มือทหารหญิง กตก.สกศ.รร.จปร. ปี 2555

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

Copyright © 2019