นโยบาย ระเบียบคำสั่ง

คำสั่งกองทัพบก(เฉพาะ) ที่ 1133/66 เรื่อง การฝึกอบรม และการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 216/64 เรื่อง นโยบายกาศึกษาของกองทัพไทย

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษากลาโหม ครั้งที่ 1/64

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ปี2561
แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พระราชบัญญัติ/กฏกระทรวง

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
– พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
–  กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลง 20 ก.พ. 60
กฏกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
– รวม กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2560
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ระเบียบ
– ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2566 
– อนุมัติใช้ร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วย รร.จปร. พ.ศ. 2564
– กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม
– ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2564
– ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2564
– ขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2563 (ส่วนวิชาทหาร)
– ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ในโรงเรียนทหารบก พ.ศ.2542

 วิทยฐานะ

–  คู่มือวิทยฐานะปี 2562 ปรับปรุง 
– พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
SC1. คู่มือดำเนินงาน วฐ.ทบ.(เล่ม 1)
SC2.คู่มือ วิทยฐานะ(สำหรับผู้ประเมิน)
แบบขอหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
– แบบเสนอขอรับการประเมิน วิทยฐานะ
แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน
แบบรายงานด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนวิทยฐานะครูชำนาญการต้นและครูชำนาญการ

 

ข้อบังคับ

– ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2562
– ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาทหาร ว่าด้วยการสมทบและการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยสภาคณาจารย์ สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากต่างประเทศ พ.ศ. 2559
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2559 

คู่มือ

– คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2566
– คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2559
– คู่มือ นนร.รอ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2566
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2550
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา รร.จปร.
คู่มือบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. 2551
– คู่มือทหารหญิง กตก.สกศ.รร.จปร. ปี 2555

กิจกรรม ๕ ส. ของหน่วย

ติดต่อเรา

crmaqa@crma.ac.th

โทร : 02 241 2691-4 ต่อ 62739

โทรศัพท์ภายใน  62739

fax : 037393132

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา

– พล.ต. ณรงค์  สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. 

– พล.อ.ท. ภูมิใจ  เลขสุนทรากร เสธ.สปท. ตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สกศ.รร.จปร. เมื่อ 18 พ.ค. 2566

– ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2565 หน่วย สวท.รร.จปร.,กพศ.รร.จปร. เมื่อ 28 เม.ย. 2566

– นำข้าราชการ รร.จปร. ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”
– ตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

– ประชุมพิจารณาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมของ รร.จปร. เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๖๕

– ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

– ประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2565 เมื่อ 23 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ ๒ เมื่อ 16 ส.ค.2565

– ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 2 ส.ค.2565

 

Copyright © 2024