การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยการฝึกยกน้ำหนัก

เอกสารการจัดการความรู้ กรม นนร.รอ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยการฝึกยกน้ำหนัก

km56_18