ส.ค. 10

การพัฒนาประสิทธิภาพการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ส.ค. 10

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำตารางสอนของนักเรียนนายร้อย

ส.ค. 10

การพัฒนาคู่มือการลงทะเบียนหนังสือใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด กปศ.สกศ.รร.จปร.

ส.ค. 10

การจัดทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ส.ค. 10

การพัฒนาการใช้งานชุดทดลองระบบการสื่อสาร รุ่น NI ELVIS II ประกอบวิชาปฏิบัติการสื่อสาร (EE 4703)

ส.ค. 10

การเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19