แนวทางการปรนนิบัติบำรุง ดูแลอาวุธยุโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมฝึก

เอกสารการจัดการความรู้ ผสพ.สบร.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางการปรนนิบัติบำรุง ดูแลอาวุธยุธโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมฝึก

km56_22