การรับ-จ่ายเงิน นอกสถานที่และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การรับ-จ่ายเงิน นอกสถานที่และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน

km57_09