องค์ความรู้การปฏิบัติงานการรับอากาศยาน ( เฮลิคอปเตอร์ )

เอกสารการจัดการความรู้ พัน.ร.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑
เรื่อง องค์ความรู้การปฏิบัติงานการรับอากาศยาน ( เฮลิคอปเตอร์ )

6119_พัน.ร_องค์ความรู้การปฏิบัติงานการรับอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์)