การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส์ในที่ทำงาน

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๖
เรื่อง การปลูกผักระบบไฮโดรโพนิกส์ในที่ทำงาน

km56_09