การปรนนิบัติบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๘
เรื่อง การปรนนิบัติบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง
“DIY: Do It Yourself”

km58_07