การดำเนินกรรมวิํธีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕๗
เรื่อง การดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
ขั้นตอนการดำเนินการตั้งเรื่องขออนุมัติจัดซื้อถึงเบิกเงินโดยเรียงลำดับการดำเนินการ

km57_05