เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

เอกสารการจัดการความรู้ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๒
เรื่อง เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

6211_กฟส_เทคนิคการสอน ทฤษฏี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป