การจัดทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

6514 กฟส การจัดทำสื่อการสอน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์