คู่มืออาวุธในหน่วยทหารราบ (พัน ร.)

เอกสารการจัดการความรู้ พัน ร.รร.จปร. ปี ๒๕๕๕
เรื่อง อาวุธทหารราบ

km55_04