ส.ค. 04

ใส่ถูก ถอดปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๖ … Continue reading

ส.ค. 04

โปรแกรมการฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วยิ่งขึ้น

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๖ … Continue reading

ส.ค. 03

Home Program

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๖ … Continue reading

ธ.ค. 16

การซักอาการผู้ป่วย ของแผนกฝังเข็ม

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๖ … Continue reading

พ.ย. 16

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ระบบจ่ายตรง

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ต.ค. 15

การช่วยฟื้นคืนชีพ

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ต.ค. 15

การเฝ้าระวังและป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนในพื้นที่ รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading