หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2562

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เฉพาะภาควิชาการ)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SS 1001 ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
SS 5004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จำเป็นในการรับราชการทหาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HI 2001 ไทยศึกษา
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย 1 LG 5002 ภาษาไทย 2
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาเฉพาะ (เฉพาะภาควิชาการ)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
MA 1001 แคลคูลัส 1 MA 2002 แคลคูลัส 2
MA 2003 แคลคูลัส 3 PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

กลุ่มวิชาแกนCE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม
CE 3101 กำลังวัสดุ 3
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม
IE 2102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม
IE 3104 กรรมวิธีการผลิต 3
MA 3004 สมการเชิงอนุพันธ์ 3
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1   ME 2801 ปฏิบัติการกลศาสตร์วิศวกรรม
ME 3001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
ME 3102 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
ME 3301 เทอร์โมไดนามิกส์   ME 4002 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
ME 4201 กลศาสตร์ของไหล

กลุ่มวิชาเฉพาะME 2601 เทคโนโลยียานยนต์
ME 3104 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3
ME 3105 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
ME 3802 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
ME 4106 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 ME 4107 กลศาสตร์การสั่นสะเทือน
ME 3103 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม  ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ
ME 4302 การถ่ายเทความร้อน
ME 4303 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ME 4401 วิศวกรรมการผลิตพลังงาน
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
ME 5702 ไฮโดรลิคส์และนิวแมติคส์  ME5304 การปรับอากาศและการระบายอากาศ
ME 5805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2

กลุ่มวิชาเลือกME5003 วิธีการไฟไนเอลิเมนเบื้องต้น

ME5901 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1:คอมพิวเตอร์ในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชาทหาร

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นำ

กลุ่มวิชาพลศึกษา