ธ.ค. 16

การปฏิบัติหน้าที่เวรตรวจโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

พ.ย. 16

การดำเนินงานด้านกำลังพลในการเลื่อนยศและตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การดำเนินการของข้าราชการ สกศ.รร.จปร. เพื่อเข้าไปร่วมการสัมมนานอกหน่วย

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading