ธ.ค. 15

ขั้นตอนการรวบรวมและทำสำเนาเอกสารทางประวัติศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา

เอกสารการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การจัดป้ายนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของ นนร.

เอกสารการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การเตรียมการและการปฏฺิบัติศาสนพิธีในวันกองทัพไทย

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผู้สมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การจัดการชกมวยการกุศล

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การจัดทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ณ อาคาร รร.จปร. ๑๐๐ ปี

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การดำเนินกรรมวิํธีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การตรวจร่างสัญญาระหว่างกองทัพบกกับเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การรับและส่งหนังสือราชการ

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ธ.ค. 15

การรับ-จ่ายเงิน นอกสถานที่และการแก้ปัญหาความล่าช้าของเอกสารทางการเงิน

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading