ต.ค. 15

สมุคำศัพท์ส่วนราชการและตำแหน่งใน รร.จปร. ไทย-อังกฤษ

เอกสารการจัดการความรู้ กอศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

ลำดับขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อสอบ นตท. (ทบ.)

เอกสารการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารการจัดการความรู้ กตก.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การรับและส่งหนังสือราชการ

เอกสารการจัดการความรู้ บก.รร.จปร. ปี ๒๕๕ … Continue reading

ต.ค. 15

การบริการวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา

เอกสารการจัดการความรู้ กวย.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดทำใบตอบสำหรับการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทบ.)

เอกสารการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.รร.จปร.

เอกสารการจัดการความรู้ กวล.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การจัดการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

เอกสารการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การดำเนินการจัดสอบภาควิชาการ การสอบบุคคลพลเรือนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เอกสารการจัดการความรู้ กวส.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading

ต.ค. 15

การปรนนิบัติบำรุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เอกสารการจัดการความรู้ กคศ.สกศ.รร.จปร. ป … Continue reading